Metadata 422

This WMS Service displays key information on areas where underground mining or mineral exploration was undertaken in the past. It provides warnings about areas where subsidence or other hazards may occur due to the presence of underground spaces.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2020-11-11
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Date Stamp: 2016-04-11
Agro ecological zones in Europe. Source: FAO https://gaez.fao.org/pages/data-access-download
Date Stamp: 2021-09-22
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2016-01-11
Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); © AOPK ČR, 2014
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v an...
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2017-11-24
Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody v České republice - biosférických rezervací UNESCO, geoparků UNESCO, mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a lokalit soustavy NATURA 2000, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
 1 / 43